HAITI Cap Haïtien état civil n° 1 - 1857-1881

IMG 5424 IMG 5425 IMG 5426 IMG 5427
IMG 5428 IMG 5429 IMG 5430 IMG 5431
IMG 5432 IMG 5433 IMG 5434 IMG 5435
IMG 5436 IMG 5437 IMG 5438 IMG 5439
IMG 5440 IMG 5441 IMG 5442 IMG 5443
IMG 5444 IMG 5445 IMG 5446 IMG 5447
IMG 5448 IMG 5449 IMG 5450 IMG 5451
IMG 5452 IMG 5453 IMG 5454 IMG 5455
IMG 5456 IMG 5457 IMG 5458 IMG 5459
IMG 5460 IMG 5461 IMG 5462 IMG 5463
IMG 5464 IMG 5465 IMG 5466 IMG 5467
IMG 5468 IMG 5469 IMG 5470 IMG 5471
IMG 5472 IMG 5473 IMG 5474 IMG 5475
IMG 5476 IMG 5477 IMG 5478 IMG 5479
IMG 5480 IMG 5481 IMG 5482 IMG 5483
IMG 5484 IMG 5485 IMG 5486 IMG 5487
IMG 5488 IMG 5489 IMG 5490 IMG 5491
IMG 5492 IMG 5493 IMG 5494 IMG 5495
IMG 5496 IMG 5497 IMG 5498 IMG 5499
IMG 5500 IMG 5501 IMG 5502 IMG 5503
IMG 5504 IMG 5505 IMG 5506 IMG 5507
IMG 5508 IMG 5509 IMG 5510 IMG 5511
IMG 5512 IMG 5513 IMG 5514 IMG 5515
IMG 5516 IMG 5517 IMG 5518 IMG 5519
IMG 5520 IMG 5521 IMG 5522 IMG 5523
IMG 5524 IMG 5525 IMG 5526 IMG 5527
IMG 5528 IMG 5529 IMG 5530 IMG 5531
IMG 5532 IMG 5533 IMG 5534 IMG 5535
IMG 5536 IMG 5537 IMG 5538 IMG 5539
IMG 5540 IMG 5541 IMG 5542 IMG 5543
IMG 5544 IMG 5545 IMG 5546 IMG 5547
IMG 5548 IMG 5549 IMG 5550 IMG 5551
IMG 5552 IMG 5553 IMG 5554 IMG 5555
IMG 5556 IMG 5557 IMG 5558 IMG 5559
IMG 5560 IMG 5561 IMG 5562 IMG 5563
IMG 5564 IMG 5565 IMG 5566 IMG 5567
IMG 5568 IMG 5569 IMG 5570 IMG 5571
IMG 5572 IMG 5573 IMG 5574 IMG 5575
IMG 5576 IMG 5577 IMG 5578 IMG 5579
IMG 5580 IMG 5581 IMG 5582 IMG 5583
IMG 5584 IMG 5585 IMG 5587 IMG 5588
IMG 5589 IMG 5590 IMG 5591 IMG 5592
IMG 5593 IMG 5594 IMG 5595 IMG 5596
IMG 5597 IMG 5598 IMG 5599 IMG 5600
IMG 5602 IMG 5603 IMG 5604 IMG 5605
IMG 5606 IMG 5607 IMG 5608 IMG 5609
IMG 5610 IMG 5611 IMG 5601