HAITI Gonaïves état civil n° 1 - 1852-1891

IMG 5612 IMG 5613 IMG 5614 IMG 5615
IMG 5616 IMG 5617 IMG 5618 IMG 5619
IMG 5620 IMG 5621 IMG 5622 IMG 5623
IMG 5624 IMG 5625 IMG 5626 IMG 5627
IMG 5628 IMG 5629 IMG 5630 IMG 5631
IMG 5632 IMG 5633 IMG 5634 IMG 5635
IMG 5636 IMG 5637 IMG 5638 IMG 5639
IMG 5640 IMG 5641 IMG 5642 IMG 5643
IMG 5644 IMG 5645 IMG 5646 IMG 5647
IMG 5648 IMG 5649 IMG 5650 IMG 5651
IMG 5652 IMG 5653 IMG 5654 IMG 5655
IMG 5656 IMG 5657 IMG 5658 IMG 5659
IMG 5660 IMG 5661 IMG 5662 IMG 5663
IMG 5664 IMG 5665 IMG 5666 IMG 5667
IMG 5668 IMG 5669 IMG 5670 IMG 5671
IMG 5672 IMG 5673 IMG 5674 IMG 5675
IMG 5676 IMG 5677 IMG 5678 IMG 5679
IMG 5680 IMG 5681 IMG 5682 IMG 5683
IMG 5684 IMG 5685 IMG 5686 IMG 5687
IMG 5688 IMG 5689 IMG 5690 IMG 5691
IMG 5692 IMG 5693 IMG 5694 IMG 5695
IMG 5696 IMG 5697 IMG 5698 IMG 5699
IMG 5700 IMG 5701 IMG 5702 IMG 5703
IMG 5704 IMG 5705 IMG 5706 IMG 5707
IMG 5708 IMG 5709 IMG 5710 IMG 5711
IMG 5712 IMG 5713 IMG 5714 IMG 5715
IMG 5716 IMG 5717 IMG 5718 IMG 5719
IMG 5720 IMG 5721 IMG 5722 IMG 5723
IMG 5724 IMG 5725 IMG 5726 IMG 5727
IMG 5728 IMG 5730 IMG 5731 IMG 5732
IMG 5733 IMG 5734 IMG 5735 IMG 5736
IMG 5737 IMG 5738 IMG 5739 IMG 5740
IMG 5742 IMG 5743 IMG 5744 IMG 5745
IMG 5746 IMG 5747 IMG 5748 IMG 5749
IMG 5750 IMG 5751 IMG 5752 IMG 5753
IMG 5754 IMG 5755 IMG 5756 IMG 5757
IMG 5758 IMG 5759 IMG 5760 IMG 5761
IMG 5762 IMG 5763 IMG 5764 IMG 5765
IMG 5766 IMG 5767 IMG 5768 IMG 5769
IMG 5770 IMG 5771 IMG 5772 IMG 5773
IMG 5774 IMG 5775 IMG 5776 IMG 5777
IMG 5778 IMG 5779 IMG 5780 IMG 5781
IMG 5782 IMG 5783 IMG 5784 IMG 5785
IMG 5787 IMG 5788 IMG 5789 IMG 5790
IMG 5791 IMG 5792 IMG 5793 IMG 5794
IMG 5795 IMG 5796 IMG 5797 IMG 5798
IMG 5799 IMG 5800 IMG 5801 IMG 5802
IMG 5803 IMG 5804 IMG 5805 IMG 5806
IMG 5807 IMG 5808 IMG 5809 IMG 5810
IMG 5811 IMG 5812 IMG 5813 IMG 5814
IMG 5815 IMG 5816 IMG 5817 IMG 5818
IMG 5819 IMG 5820 IMG 5821 IMG 5822
IMG 5823 IMG 5824 IMG 5825 IMG 5826
IMG 5827 IMG 5828 IMG 5829 IMG 5830
IMG 5831 IMG 5832 IMG 5833 IMG 5834
IMG 5835 IMG 5836 IMG 5837 IMG 5838
IMG 5839 IMG 5840 IMG 5729 IMG 5786
IMG 5741