HAITI Jacmel état civil n° 1 - 1854-1872

IMG 5841 IMG 5842 IMG 5843 IMG 5844
IMG 5845 IMG 5846 IMG 5847 IMG 5848
IMG 5849 IMG 5850 IMG 5851 IMG 5852
IMG 5853 IMG 5854 IMG 5855 IMG 5856
IMG 5857 IMG 5858 IMG 5859 IMG 5860
IMG 5862 IMG 5861 IMG 5863 IMG 5864
IMG 5865 IMG 5866 IMG 5867 IMG 5868
IMG 5869 IMG 5870 IMG 5871 IMG 5872
IMG 5874 IMG 5875 IMG 5876 IMG 5877
IMG 5878 IMG 5879 IMG 5881 IMG 5880
IMG 5882 IMG 5883 IMG 5884 IMG 5885
IMG 5886 IMG 5887 IMG 5888 IMG 5889
IMG 5890 IMG 5891 IMG 5893 IMG 5892
IMG 5894 IMG 5895 IMG 5896 IMG 5897
IMG 5898 IMG 5899 IMG 5900 IMG 5901
IMG 5902 IMG 5903 IMG 5904 IMG 5905
IMG 5906 IMG 5907 IMG 5908 IMG 5909
IMG 5910 IMG 5911 IMG 5912 IMG 5913
IMG 5914 IMG 5915 IMG 5916 IMG 5917
IMG 5918 IMG 5919 IMG 5920 IMG 5921
IMG 5922 IMG 5923 IMG 5924 IMG 5925
IMG 5926 IMG 5927 IMG 5927a IMG 5928a
IMG 5928b IMG 5928c IMG 5929 IMG 5930
IMG 5931 IMG 5932 IMG 5933 IMG 5934
IMG 5935 IMG 5936 IMG 5937 IMG 5938
IMG 5939 IMG 5940 IMG 5941 IMG 5942
IMG 5943 IMG 5944 IMG 5945 IMG 5873