HAITI Les Cayes état civil n° 1 - 1863-1905

IMG 5314 IMG 5315 IMG 5316 IMG 5317
IMG 5318 IMG 5319 IMG 5320 IMG 5321
IMG 5322 IMG 5323 IMG 5324 IMG 5325
IMG 5326 IMG 5327 IMG 5328 IMG 5329
IMG 5330 IMG 5331 IMG 5332 IMG 5333
IMG 5334 IMG 5335 IMG 5336 IMG 5337
IMG 5338 IMG 5339 IMG 5340 IMG 5341
IMG 5342 IMG 5343 IMG 5344 IMG 5345
IMG 5346 IMG 5347 IMG 5348 IMG 5349
IMG 5350 IMG 5351 IMG 5352 IMG 5353
IMG 5354 IMG 5355 IMG 5356 IMG 5357
IMG 5358 IMG 5359 IMG 5360 IMG 5361
IMG 5362 IMG 5363 IMG 5364 IMG 5365
IMG 5366 IMG 5367 IMG 5368 IMG 5369
IMG 5370 IMG 5371 IMG 5372 IMG 5373
IMG 5374 IMG 5375 IMG 5376 IMG 5377
IMG 5378 IMG 5379 IMG 5380 IMG 5381
IMG 5382 IMG 5383 IMG 5384 IMG 5385
IMG 5386 IMG 5387 IMG 5388 IMG 5389
IMG 5390 IMG 5391 IMG 5392 IMG 5393
IMG 5394 IMG 5395 IMG 5396 IMG 5397
IMG 5398 IMG 5399 IMG 5400 IMG 5401
IMG 5402 IMG 5403 IMG 5404 IMG 5405
IMG 5406 IMG 5407 IMG 5408 IMG 5409
IMG 5410 IMG 5411 IMG 5412 IMG 5413
IMG 5414 IMG 5415 IMG 5416 IMG 5417
IMG 5418 IMG 5419 IMG 5420 IMG 5421
IMG 5422 IMG 5423