HAITI Saint Marc état civil n° 1 - 1866-1896

IMG 5146 IMG 5147 IMG 5148 IMG 5149
IMG 5150 IMG 5151 IMG 5152 IMG 5153
IMG 5154 IMG 5155 IMG 5156 IMG 5157
IMG 5158 IMG 5159 IMG 5160 IMG 5161
IMG 5162 IMG 5163 IMG 5164 IMG 5165
IMG 5166 IMG 5167 IMG 5168 IMG 5169
IMG 5170 IMG 5171 IMG 5172 IMG 5173
IMG 5174 IMG 5175 IMG 5176 IMG 5177
IMG 5178 IMG 5179 IMG 5180 IMG 5181
IMG 5182 IMG 5183 IMG 5184 IMG 5185
IMG 5186 IMG 5187 IMG 5188 IMG 5189
IMG 5190 IMG 5191 IMG 5192 IMG 5193
IMG 5194 IMG 5195 IMG 5196 IMG 5197
IMG 5198 IMG 5199 IMG 5200 IMG 5201
IMG 5202 IMG 5203 IMG 5204 IMG 5205
IMG 5206 IMG 5207 IMG 5208 IMG 5209
IMG 5210 IMG 5211 IMG 5212 IMG 5213
IMG 5214 IMG 5215 IMG 5216 IMG 5217
IMG 5218 IMG 5219 IMG 5220 IMG 5221
IMG 5222 IMG 5223 IMG 5224 IMG 5225
IMG 5226 IMG 5227 IMG 5228 IMG 5229
IMG 5230 IMG 5231 IMG 5232 IMG 5233
IMG 5234 IMG 5235 IMG 5236 IMG 5237
IMG 5238 IMG 5239 IMG 5240 IMG 5241
IMG 5242 IMG 5243 IMG 5244 IMG 5245
IMG 5246 IMG 5247 IMG 5248 IMG 5249
IMG 5250 IMG 5251 IMG 5252 IMG 5253
IMG 5254 IMG 5255 IMG 5256 IMG 5257
IMG 5258 IMG 5259 IMG 5260 IMG 5261
IMG 5262 IMG 5263 IMG 5264 IMG 5265
IMG 5266 IMG 5267 IMG 5268 IMG 5269
IMG 5270 IMG 5271 IMG 5272 IMG 5273
IMG 5274 IMG 5275 IMG 5276 IMG 5277
IMG 5278 IMG 5279 IMG 5280 IMG 5281
IMG 5282 IMG 5283 IMG 5284 IMG 5285
IMG 5286 IMG 5287 IMG 5288 IMG 5289
IMG 5290 IMG 5291 IMG 5292 IMG 5293
IMG 5294 IMG 5295 IMG 5296 IMG 5297
IMG 5298 IMG 5299 IMG 5300 IMG 5301
IMG 5302 IMG 5303 IMG 5304 IMG 5305
IMG 5306 IMG 5307 IMG 5308 IMG 5309
IMG 5310 IMG 5311 IMG 5312 IMG 5313